No.5406へ返信

記事投稿フォーム
補助
送信

[ 編集 ] [ 返信 ]

24mhz

JPG 1815x780 327.7kb

貴重な24mhz
釧路市と59交信
ラッキーでした

[5406] jj5okh/jp1xwz (2021/08/20 Fri 10:31)