No.4853へ返信

記事投稿フォーム
補助
送信

[ 編集 ] [ 返信 ]

三が日の新常置場所運用

JPG 1823x3170 621.2kb

1日 1〜2時運用
約150局交信頂きました
大網白里市は7mhzではまだレアらしいです

[4853] jj5okh/jp1xwz (2019/01/04 Fri 12:00)